• The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
 #contents
 
 *Faculty & Staff
 |Professor|[[Yasuo Okabe>http://www.okabe.biz]]|okabe|
 |Associate Professor|[[Hiroki Takakura>http://www.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~takakura/]]|takakura|
 //|助教授|中村 素典|motonori|
 |Associate Professor|[[Shuichi Miyazaki>http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp/~shuichi/index.html]]|shuichi|
 //|Secretary|[[Akiko Inoue>http://www.lab1.kuis.kyoto-u.ac.jp/members/akiko/]]|akiko|
 |Secretary|Sakai|k-sakai|
 
 *PhD Students
 //|D4|[[Shin Maruyama>http://www.net.ist.i.kyoto-u.ac.jp/ja/index.php?%B4%DD%BB%B3%20%BF%AD]]|marushin|
 //|D3|Kenji Ohira|ohira|
 |D3|Mitsuo Okada|mitsuookada|
 |D3|Jungsuk Song|oaktree|
 |D3|[[Kouji Kobayashi>http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~s50044/index.html]]|kobaya|
 |D3|Kazuya Suzuki|suzuki|
 |D1|Tomotaka Maeda|tomo|
 |D1|Morimoto Naoyuki|morimoto|
 
 *Master Students
 //|M2|Yusuke Nishimura|yusuke|
 //|M2|[[Ying Huang:http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~r52820/]]|ying|
 //|M2|Yutaka Nakano|nyutaka|
 //|M2|[[Kouji //Kobayashi>http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~s50044/index-j.html]]|kobaya|
 //|M2|Oba Hayato|hayato|
 //|M2|Shoichiro Fujiwara|fuji-sho|
 //|M2|Ikue Watanabe|ikue|
 //|M2|Takagi Toshihiro|takagi|
 //|M2|Tomotaka Maeda|tomo|
 //|M2|Morimoto Naoyuki|morimoto|
 |M2|Shimizu Keita|miz|
 |M2|Maekawa Keiji|maekawa|
+|M1|Nakata Kensuke| |
+|M1|Fukuda Takeshi| |
+|M1|Fujimoto Kei| |
-|M1|Nakata Kensuke| |
-|M1|Fukuda Takeshi| |
-|M1|Fujimoto Kei| |
+|M1|Nakata Kensuke|nakata|
+|M1|Fukuda Takeshi|fukuda|
+|M1|Fujimoto Kei|fujimoto|
 
 *Undergraduate Student
 
 *Visiting Student
 //||Mujtaba|mujtaba|
 //||Song|oaktree|
 
 //*Research Student
 //||Mari Kato|marimari|
 
 *Collaborating Faculty
 |Associate Professor|Takaaki Komura|komura@media|
 |Research Associate|[[Yasuo Ebara>http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~o51315/personal/souran-j.html]]|eba@media|
 |Professor|[[Motonori Nakamura>http://quena.media.kyoto-u.ac.jp/~motonori/profile.html]]|National Institute of Informatics|
 |Associate Professor|[[Tetsutaro Uehara>http://info.kogaku.kyoto-u.ac.jp/~tetsu/]]|tetsu@media|
 //||[[Kenji Fujikawa>http://www.lab1.kuis.kyoto-u.ac.jp/~fujikawa/]]|fujikawa@i|
 
 
 *Alumni
 Click Here ->[[Alumni]]