#contents

*Faculty & Staff
|Professor|[[Yasuo Okabe>http://www.okabe.biz]]|okabe|
|Associate Professor|[[Hiroki Takakura>http://www.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~takakura/]]|takakura|
//|助教授|中村 素典|motonori|
|Associate Professor|[[Shuichi Miyazaki>http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp/~shuichi/index.html]]|shuichi|
|Research Associate|[[Yasuo Eba>http://www.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~eba/souran-j.html]]|eba|
//|Secretary|[[Akiko Inoue>http://www.lab1.kuis.kyoto-u.ac.jp/members/akiko/]]|akiko|
|Secretary|Sakai|k-sakai|

*PhD Students
 1. |D4|Shin Maruyama|marushin|
 2. |D3|Kenji Ohira|ohira|
 3. |D2|Mitsuo Okada|mitsuookada|
 4. |D1|Song|oaktree|
 5. |D1|Kouji Kobayashi|kobaya|
  *Master Students
  //|M2|Yusuke Nishimura|yusuke|
  //|M2|[[Ying Huang:http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~r52820/]]|ying|
 • |M2|Yutaka Nakano|nyutaka|
 • |M2|Kouji Kobayashi|kobaya|
 • |M1|Oba Hayato|hayato|
 • |M1|Shoichiro Fujiwara|fuji-sho|
 • |M1|Ikue Watanabe|ikue|
 1. //|M2|Yutaka Nakano|nyutaka|
 2. //|M2|Kouji //Kobayashi|kobaya|
 3. |M2|Oba Hayato|hayato|
 4. |M2|Shoichiro Fujiwara|fuji-sho|
 5. |M2|Ikue Watanabe|ikue|
  |M1|Takagi Toshihiro|takagi|
  |M1|Tomotaka Maeda|tomo|
  |M1|Morimoto Naoyuki|morimoto|
  
  *Undergraduate Student
  
  *Visiting Student
 • ||Mujtaba|mujtaba|
 • ||Song|oaktree|
 1. //||Mujtaba|mujtaba|
 2. //||Song|oaktree|
  //*Research Student
  //||Mari Kato|marimari|
  
  *Collaborating Faculty
  ||[[Motonori Nakamura>http://quena.media.kyoto-u.ac.jp/~motonori/profile.html]]|motonori@media|
  ||[[Tetsutaro Uehara>http://info.kogaku.kyoto-u.ac.jp/~tetsu/]]|tetsu@info.kogaku|
  ||[[Kenji Fujikawa>http://www.lab1.kuis.kyoto-u.ac.jp/~fujikawa/]]|fujikawa@i|
  ||[[Takaaki Komura>http://www.astem.or.jp/researcher/r11.html]]|emon@astem|
  
  *Alumni
  Click Here ->[[Alumni]]